بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, February 06, 2003

هواپيما ربايي به شيوه چيني


خبرگزاری فرانس پرس : يک هواپيمای خطوط هوايي چين يکشبه شب گذشته مجبور به فرود اضطراری شد بعد از آنکه يکی از مسافران خود را در توالت هواپيما حبس کرد و از خروج از آنجا سر باز زد! به گفته مقامات اين فرد که پزشکی در يکی از بيمارستانهای چين است اندکی پس از بلند شدن هواپيما چندين بار به توالت رفت و بار آخر بيش از يک ساعت در آنجا ماند.به ناچار مسافران و خدمه پروازی که به رفتار او مشکوک شده بودند در توالت را به زور باز کردند و او را بيرون کشيدند و از آنجايي که نمی توانستند انگيزه او را از اين کار درک کنند تصميم به فرود اضطراری در نزديکترين فرودگاه گرفتند.

روز يکشنبه هم يک مرد بيکار سعی کرد يک هواپيمای خطوط داخلی چين را بدزد و به تايوان ببرد. او که با پاشيدن مقداری سوخت که در قوطی نوشابه مخفی کرده بود چند صندلی را به آتش کشيد بعدا مقهور تعدادی از مسافران و خدمه شد. روز 24 ژانويه نيز يک مرد با روشن کردن فشفشه در يک هواپيمای چينی سعی در هواپيما ربايي و خودکشی کرد !

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

If you are looking wow power leveling, buy warcraft gold as well as WOW Power Leveling and World Of wow levelingWhen you need someone to listen,FFXI Gil, I'll be there. When you need a hug, cheap FFXI Gil,I'll be there. When you need someone to hold your hand, I'll be there. When you need someone to wipe your tears, guess what? I'll be there. William Shakespeare

Saturday, February 14, 2009 3:46:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?