بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, February 03, 2003

چندوقت پيش کاپوچينو يک مصاحبه با محمد علی ابطحی مشاور رئيس جمهور انجام داد که گزارش اون توی شماره قبل کاپوچينو چاپ شد. امروز هم ديدم که رجبعلی مزروعی نماينده اصفهان و عضو انجمن صنفی مطبوعات و کريم ارغنده پور عضو ديگر همين انجمن در پاسخ به يادداشت وبگرد دو نا يادداشت توی وبلاگ اش نوشته اند. اين يک نکته از اين نظر که نوعی برسميت شناختن وبلاگ و وبلاگ نويسان برای اولين بار از طرف مسئولين مملکت محسوب می شه موضوع جديد و خيلی مهميه که نيايد از کنارش به سادگی گذشت. من طی يادداشت هايي اون رو توی کاپوچينو و وبلاگ وبگرد گوشزد کردم و ديدم که بلاخره امروز هودر هم به اش اشاره کرده بود . اميدوارم که دگر وبلاگ نويسان هم اهميت اين موضوع رو به ديگران گوشزد کنند چون از اين فرصت هم می توان نتيجه مثبت گرفت و هم منفی.

[email
| web ]
  بابا و دخترش

 

باور نکردني بود. اين جور که معلومه وبلاگ نويسي توي ايران خيلي بيشتر اون چيزي که در نظر اول بنظر مي رسه رسوخ کرده . بحث اين نيست که يک سري آدم هاي مهم و معروف مملکتي وبلاگ خوان اند بلکه مهم اينه که به اين موضوع در جمع اعتراف مي کنند. در حقيقت به معني به رسميت شناخت رسمي وبلاگ و وبلاگنويسي از طرف دولته. اين موضوع کوچکي نيست.فکر مي کنم با اين سرعتي که اين موضوع داره پيش ميره به زودي تاثيرات اون رو توي جامعه ببينيم البته اميدوارم که تاثيراتش مثبت باشه
 
Jan 23 2003, 10:27 pm [+][email
| web ]
  بابا و دخترش

 


خوب حالا که تموم شد بايد بگم آره قسمت دوم اش خیلی با قسمت اول تفاوت داشت (همونجوری که خودتون هم اولش گفتيد) ولی باز هم اين نکته اش خيلی مهمه که نشون داديد وبلاگ و وبلاگ نويسي در سطوح بالای حکومت به طور رسمی مورد شناسايي قرار گرفته واين نکته خيلی مهمیه که می تونه تاثير مهمی هم در سرنوشت مملکت بازی کنه!
 
Jan 31 2003, 03:05 am [+][email
| web ]
  بابا و دخترش

 با نظرت در مورد اينکه وبلاگ ها حالا ديگه از طرف مقامات حکومتی در ايران به طور رسمی شناسايي و به رسميت شناخته شده اند کاملا موافقم و همانطوری که در يادداشت هاي کاپوچينو نوشتم اميدوارم که اين موضوع سبب نتايج خوبی بشود. در مورد اشاره ات به خانمی از مسئولان انجمن صنفی که به استراليا آمده من نظر آقای مزروعی و ارغنده پور را قابل قبول تر از حرف شما می بينم چون برای کسانی که امروز در استراليا زندگی می کنند و شاهد گزارش های هر روزه مطبوعات از خودکشی ها و اعتراض ها و مشکلات هر روز کسانی هستند که به اسم پناهنده وارد استراليا شده اند ولی زنداني کمپ های پناهندگان استرالياهستندآدم بايد واقعا ديوانه باشد که در استراليا پناهنده شود! اين نکته قابل تقدير است که حاضر شدی کلمه پناهنده را به مهاجر تغيير دهی ولی همانگونه که مورد قضيه فاضل لاريجانی به شما و هودر گوشزد کردم انتظار مردم از شما ها به عنوان وبلاگ نويسان شا خص اين است که به جای تقليد از کيهان وبرنامه هويت کمی هم از روزنامه نگاران غربی و احترامشان به شخصيت افراد ياد بگيريد.( هرچند که اينجا قوانين سختگيرانه دادگاهها هم تاثير مهمی در جلوگيری از دروغپردازی های مطبوعاتی دارد. )
 
February 3, 2003 10:48 AM[+]


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This momentousdecree wow gold came as a great beacon gold in wow light of hope buy wow gold to millions of negroslaves wow gold kaufen who had been seared in the flames of withering injustice.maplestory mesos it came as a joyous daybreak to end the long night ofcaptivity.but one hundred years later,maplestory money we must face the tragic fact thatthe negro is still not free.maple money one hundred years later,sell wow gold the lifeof the negro is still sadly crippled by the manacles ofsegregation and the chains of discrimination. one hundred yearslater,maple story money the negro lives on a lonely island of poverty in themidst of a vast ocean of material prosperity.wow powerleveling one hundred yearslater,maple story power leveling the negro is still languishing in the corners of americansociety and finds himself an exile in his own land. so we havecome here today to dramatize wow powerleveln an appalling condition.in a ms mesos sense we have come to our nation''s capital to cash a check.when the architects of our republic wow powerleveln wrote the magnificent wordsof the constitution and the declaration of independence, theywere signing a promissory note maplestory power leveling to which every american was tofall heir. this note was a promise that all men would beguarranteed the inalienable rights of life, liberty, and thepursuit of happiness.it is obvious today that america has defaulted on thispromissory note insofar as her citizens of color are concerned.instead of honoring this sacred obligation, america has giventhe negro people a bad check which has come back markedinsufficient funds.justice is bankrupt. we refuse to believe that there areinsufficient funds in the great vaults of opportunity of thisnation. so we have come to cash this check -- a check that willgive us upon demand the riches of freedom and the security ofjustice. we have also come to this hallowed spot to remindamerica of the fierce urgency of now

Saturday, February 14, 2009 3:45:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?