بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, January 22, 2003

کانبرا در آتش


Bushfire يا آتش سوزی بوته زار ها و مزارع اطراف شهر های بزرگ در استراليا در يکی دوسال پيش تا حالا مشکل عمده ای برای استراليايي ها شده . سال پيش تا همان روز های آخر سال آتش نشانها در حال مهار آتش بودند که به دروازه های سيدنی رسيده بود. و امسال کانبرا پايتخت استراليا بطور غافلگيرانه ای مورد هجوم آتش قرار گرفت و آخر هفته گذشته 400 خانه در آتش سوختند و خاکستر شدند و 4 نفر هم جان خود را از دست دادند.حجم دود و شعله اين آتش سوزيها واقعا زياد است من يکی از آنها را از فاصله بسيار دور ديدم. از دور بسيار شبيه يک ابر بزرگ و عجيب بود که از زمين به آسمان کشيده شده و تا وقتی که با دوربين به آن نگاه نکرده بودم متوجه نشدم که اين دود ناشی از آتش سوزی است.همانجوری که از شکل زير هم پيدا است شعله و دود ناشی از آن حتی در عکس های ماهواره ای هم مشهود است.

در مورد دلايل بوجود آمدن چنين حريق های گسترده ای سخنان زيادی گفته شده ولی همه بيشتر خشکسالی و خشک شدن مراتع را دليل عمده می دانند . گرچه نبايد تاثير کسانی را که دست اندر کار ارسال حرارت از ويکتوريا به کانادا هستند را هم ناديده گرفت .

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Saturday, November 21, 2009 11:01:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?