بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, January 10, 2003

اين ماجرای نامه و نامه نگاريهای اخير من رو ياد يک جوک انگليسي انداخته که گرچه طولانيه ولي آخرش( به نظر من) خيلی بامزه ست:
در هتل اتفاق افتاد:
+=-=-=- شکايت اول =-=-=-+
خدمتکار عزيز
لطفا ديگه از اين صابون های کوچيک توی حمام اتاق من نگذار چونکه من خودم يک صابون بزرگ حمام خريده ام. لطفا 6 تا صابون کوچک باز نشده ای رو که در کشو هستند را از انجا برداريد و همينطور 3 تا صابون کوچک ديگه ای رو که در جا صابونی حمام هست چون توی دست و پای من هستند.
متشکرم
س. برمن
+=-=-=- جواب شکايت اول =-=-=-+
ساکن اتاق 635 عزيز
من خدمتکار هميشگی اتاق شما نيستم. اون فردا پنج شنبه از مرخصی برخواهد گشت. همانگونه که خواسته بوديد من 3 قالب صابون را از جا صابونی حمام برداشتم .درضمن 6 قالب صابونی رو هم که توی دست و پای شما بود از کشو برداشتم و روی جادستمالی گذاشتم که درصورتيکه تصميمتان عوض شد مورد نيازتان خواهد بود. اين جدا از 3 قالب صابونی هست که ما طبق دستور هر روز بايد در اتاقها بگذاريم. اميدوارم که شما از اين موضوع راضی شده باشيد.
کتی - خدمتکار کمکی
+=-=-=- شکايت دوم =-=-=-+
خدمتکار عزيز(اميدوارم که شما همون خدمتکار هميشگی اتاق من باشيد)
ظاهرا کتی به شما راجع به يادداشت من درباره صابونهای کوچک چيزی نگفته . وقتی امروز بعد ازظهر به اتاق برگشتم متوجه شدم که شما 3 تا صابون کوچک ديگر هم توی کشو گذاشته ايد. من قصد دارم که مدت 2 هفته در هتل اقامت کنم و برای همين يک صابون بزرگ حمام خريده ام بنابراين من به اين 6 تا صابون کوچکی که در کشو هستند نيازی ندارم. اونها موقع ريش تراشی و مسواک زدن و ... مزاحم من هستند. لطفا اونها رو برداريد.

س. برمن
+=-=-=- جواب شکايت دوم =-=-=-+
آقای برمن عزيز
روز مرخصی من چهارشنبه پيش بود . بنابراين خدمتکار کمکی طبق دستوری که از طرف مدير به ما داده شده 3 تا صابون در اتاق گذاشت .من 6 تا صابونی رو که توی دست وپای شما بود رو از کمد برداشتم و توی جاصابونی حمام همانجايي که صابون بزرگ شما بود گذاشتم. من صابون بزرگ را برای راحتی شما در قفسه دارو ها گذاشتم.من 3 تا صابون کوچکی را که در قفسه دارو ها بود و ما هيشه برای مهمانان تازه وارد می گذاريم برنداشتم چون شما وقتی دوشنبه گذشته وارد هتل شديد اعتراضی به اونها نکرده بود .لطفا در صورتی که کمک ديگری از دست من برمی آيد به من اطلاع بدهيد.
خدمتکار معمول شما
دوتی
+=-=-=- جواب شکايت سوم =-=-=-+
آقای برمن عزيز
معاون هتل آقای کنسدير امروز صبح به من اطلاع داد که شما شب گذشته به او زنگ زده ايد و گفته ايد که شما از سرويس خدمتکاريتان ناراضی هستيد. من يک خدمتکار جديد برای اتاق شما منظور کردم اميدوارم که شما پوزش مرا به خاطر هرگونه دردسر قبلی بپذيريد.اگر شما در آينده هر گونه شکايتی داشتيد لطفا با شماره داخلی 1108 بين ساعت 8 صبح تا 5 بعد ازظهربا من تماس بگيريد تا من شخصا به موضوع رسيدگی کنم.
با تشکر
الين کارمن
Housekeeper
+=-=-=- شکايت چهارم=-=-=-+
خانم کارمن عزيز
اين برای من غير ممکنه که با تلفن با شما تماس بگيرم چون من هتل را قبل از ساعت 7:45 برای کارهای تجاری ترک می کنم و قبل از 5:30 يا 6 بعد از ظهر برنمی گردم.به همين دليل من ديشب با آقای کنسدير تماس گرفتم. من فقط از او پرسيدم که آيا او می تواند کاری برای اين صابون های کوچک بکند.. مستخدم جديدی که شما برای من تعيين کرده ايد ظاهرا تصور کرده من يک مهمان جديد هستم چون علاوه بر 3 صابونی که در حمام گذاشته 3 تا هم در قفسه داروها گذاشته.در طول 5 روز گذشته من 24 تا صابون جمع کرده ام. چرا با من اينکار را می کنيد؟
س. برمن
+=-=-=- جواب شکايت چهارم =-=-=-+
آقای برمن عزيز
به خدمتکار شما کتی دستور داده شده که ديگه صابونی به اثاق شما نياورد و همه صابونهای اضافی را هم از اتاق شما جمع کند. درصورتی که از دست من کار ديگری برمی آيد لطفا با شماره داخلی 1108 بين ساعت 8 صبح تا 5 بعد ازظهربا من تماس بگيريد . متشکرم
الين کارمن
Housekeeper
+=-=-=- شکايت پنجم=-=-=-+
آقای کسندير عزيز
صابون بزرگ حمام من گم شده است. همه صابونهای اتاق من ازجمله صابون بزرگ شخصی من از اتاق برداشته شده.من ديشب ديروقت آمدم و مجبور شدم به پيشخدمت هتل بگم برام 4 تا صابون عطری بياورد.
س. برمن
+=-=-=- جواب شکايت پنجم =-=-=-+
آقای برمن عزيز
من مشکل صابون شما را به مسئول مربوطه خانم الين کارمن اطلاع داده ام. من نمی تونم بفهمم که چرا صابونی در اتاق شما نبوده در حاليکه ما به خدمتکاران دستور داده ايم که 3 قالب صابون هر روز در اتاق ها بگذارند.اين موضوع فورا جبران خواهد شد. لطفا پوزش مرا به خاطر اين مشکل بپذيريد.
مارتين. ال. کسندير
معاون هتل
+=-=-=- شکايت ششم=-=-=-+
خانم کارمن عزيز
کدوم لعنتيي 54 تا صابون کوچک توی اتاق من گذاشته؟ ديشب که من به اتاق برگشتم 54 تا قالب صابون کوچک در اتاق ديدم. من 54 تا قالب صابون کوچک نمی خواهم من فقط همان صابون بزرگ لعنتی خودم را می خوام. آيا درک می کنيد که من 54 تا صابون کوچولو اينجا دارم . تمام آنچه که من می خوام همون صابون بزرگ خودمه. لطفا صابون بزرگ من رو به من برگردونيد.
س. برمن
+=-=-=- جواب شکايت ششم =-=-=-+
آقای برمن عزيز
شما شکايت داشتيد که تعداد زيادی صابون در اتاق شما هست بنابراين من اونها رو برداشتم. بعد از اون شما به آقای کسندير شکايت کرديد که تمام صابونهای اتاقتان برداشته شده بنابراين من شخصا اونها رو برگردوندم. ( 24 تا صابونی که از اتاق شما برداشته شده بود بعلاوه 3 تا صابونی که بايد هر روز در اتاقتان می گذاشتيم) من هيچ اطلاعی از 4 تا صابون عطری ندارم. در ضمن خدمتکار شما کتی نمی دونست که من صابونهای شما رو برگردوندم بنابراين اون 24 تا صابون بعلاوه 3 تا صابون روزانه برای شما گذاشته. من نمی دونم از کجا اين فکر به سر شما افتاد که اين هتل صابون بزرگ توزيع می کند.. من فقط می تونستم چندتا Ivory بزرگ برای شما بيارم که اونها رو توی اتاقتان گذاشتم.
الين کارمن
Housekeeper
+=-=-=- شکايت هفتم=-=-=-+
خانم کارمن عزيز
اين فقط يک ياداشت کوتاهه که شما رو از آخرين ليست صابونهای من مطلع کنه
امروز من صاحب:
-18 تا صابون کوچک در 4 دسته 4 تايي و 1 دسته دوتايي در کشو زير قفسه داروها
-11 تا صابون کوچک در 2 دسته 4 تايي و 1 دسته 3 تايي روی جادستمالی
-1 دسته 4 تايي Ivory بزرگ و 8 تا صابون کوچک در 2 دسته 4 تايي
-14 تا صابون کوچک در 3 دسته 4 تايي و 1 دسته دوتايي در قفسه داروها
- در جا صابونی حمام 6 تا صابون بسيار مرطوب
- در قسمت شمالی وان 1 صابون عطری که کمی استفاده شده
- در قسمت شمالی غربی وان 6 صابون کوچک در 2 دسته 3تايي
هستم.
لطفا از کتی بخواهيد که وقتی اتاق من رو مرتب می کند مطمئن شود که اين دسته ها مرتب شده و گرد گيری شده باشند.علاوه بر آن به او توصيه کنيد که دسته های بيش از 4 تايي کمی شيبدار قرار داده شوند. در صورت امکان می خواهم پيشنهاد کنم که چرا طاقچه حمام اتاق من استفاده ای نمی شود در حاليکه می تواند محل بسيار مناسبی برای قرار دادن صابونهای بعدی باشد. و يک چيز ديگه. من يک صابون بزرگ ديگه خريده ام که اون رو برای جلوگيری از سوءتفاهمات بعدی در صندوق جواهرات هتل نگهداری می کنم
س. برمن


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?