بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, November 22, 2002

روز دوشنبه برای 10 روزی می رم نيوزيلند نمي دونم که اين آخر هفته ای فرصت می کنم بيام اينجا يا نه ولی اگر نيامدم يعنی اينکه تا پنجم ششم دسامبر نيستم. دلم می خواد برای سالگرد روزی که اين وبلاگ متولد شد برگردم و اين وبلاگ رو به روز کنم . نمی دونم تا اون موقع اوضاع و احوال به همين منوال می مونه يا بازهم تغييرات جديدی توی راهه؟دلم می خواست قبل از رفتن از چيزهايي که اين مدت فکرم رو مشغول کرده بنويسم. . از خشونت طلب هايي بنويسم که از دين الهی( که دين رحمت و محبت است ) سپری ساختند برای ترور و وحشت و خشونت . و به قول آقای خاتمی خشونت رو تئوريزه می کنند. از اون طرف از اونهايي بنويسم که به ظاهر در جبهه مخالف اونها هستند ولی همون حرف ها رو می زنند . اونها هم هرچی رو که خلاف نظراتشون باشه غلط می دونند و تهديد می کنند به کشتن و سوزاندن و شکنجه کردن. جالبه که اونها هم مثل همان گروه قبل معتقدند که دين يعنی خشونت و ترور! همانهايي که معقدند که چماق را با چماق بايد پاسخ گفت . نمی دونم اينها چه فرقی دارند با انحصار طلبانی که مخالفان خودشون رو با برچسب هايي چون مرتد وناصبی محکوم می کنند.هردو شون که هيچ کس رو قبول ندارند مگر اونکه مثل اونها فکر کنه. من که از اين شرايط خيلی متاسفم . شما چطور؟

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Youth is warcraft leveling not a time of life;warcraft leveling it is a wow lvl state of mind; wow power level it is not power leveling amatter of World of warcraft Power Leveling rosy cheeks, red wrath of the lich king power leveling lips and supple knees;WOTLK Power Leveling it is a matter of thewill,wlk Power Leveling a quality of buy aoc gold the imagination,aoc gold a vigor of the emotions; it is thefreshness of the deep springs wow gold of life. Youth means a tempera-mental maplestory mesos predominance of courage over timidity, of the appetite formaple story mesos adventure over the love of ease. wow gold This often existsin a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by anumber of years.

Saturday, February 14, 2009 3:40:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?