بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, November 11, 2002رفته بودم خونه فروغ هوا خوری يک سری هم به نظرخواهی هاش زدم . ديدم که مجلس عروسی است و خواستگاری . مبارک است انشاالله. خيلی وقته که دلم برای رفتن به يک عروسی ايرانی تنگ شده . برو بچه های فاميل که تا من از ايران دور شدم همگی عقد و عروسی راه انداختند اينقدرم هول بودند که نگذاشتند يک موقعی که ما بتونيم بيايم .ولی خدا رو چي ديدی شايد برای عقد و عروسی فروغ تونستم خودمون رو رسوندم ! هرچی باشه يک موقع هر دوتا مون يک جا خبرنگار بوديم!بلاخره اين همکار سابق هم حقی به گردن ما داره . راستی اگه بيام اين کاپيتان هادوک رو هم هر جوری شده پيدا می کنم و با خودم ميارم. نگاه به قيافه ترسناک اش نکنيد شنيدم که رقص اش خوبه ولی حواستون باشه يک موقع نوشيدنی به اش تعارف نکنيد . آخه طفلکی يک کمی به نوشابه حساسيت داره و اگه حتی يک جرعه بخوره آنوقت ديگه بلايي به سرش می آد که نگو.( ياد اخبار تصوری وبلاگستان و همکارای اونجا بخير .)


2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling, cheap service site,WoW Gold buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft buy wow power leveling

Saturday, February 14, 2009 3:43:00 PM  
Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:30:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?