بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, October 04, 2002


15-از ميان برادرانتان پيامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما بايد به او گوش فرادهيد و ار او اطاعت کنيد
16-روزی که در دامنه کوه حوريب جمع شده بوديد از خداوند خواستيد که صدای مهيب را بار ديگر نشنويد و آن آتش هولناک را در بالای کوه نبينيد. چون می ترسيديد بميريد
17-پس خدا به من فرمود درخواست آنها بجا ست
18-من از ميان برادرانشان پيامبری مانند تو برای ايشان خواهم فرستاد. کلامم را در دهانش خواهم گذاشت و او به آنها خواهد گفت هر آنچه را که من به او فرمان داده ام
19-و هرکه به کلامی که او به نام من می گويد عمل نکند من از او بازخواست خواهم کرد
تورات سفر تثنيه باب 18 - بند 15-19
15 A prophet will HaShem thy G-d raise up unto thee, from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken;
16 according to all that thou didst desire of HaShem thy G-d in Horeb in the day of the assembly, saying: 'Let me not hear again the voice of HaShem my G-d, neither let me see this great fire any more, that I die not.'
17 And HaShem said unto me: 'They have well said that which they have spoken.
18 I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee; and I will put My words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him.
19 And it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto My words which he shall speak in My name, I will require it of him.
15 يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلي. له تسمعون.
16 حسب كل ما طلبت من الرب الهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمة ايضا لئلا اموت
17 قال لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا.
18 اقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به
19 ويكون ان الانسان الذي لايسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي انا اطالبه.
.ןועמשת ,וילא :ךיהולא הוהי ךל םיקי ,ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ וט,חי םירבד
אל :רומאל להקה םויב ,ברוחב ךיהולא הוהי םעמ תלאש רשא לוככ זט,חי םירבד
הארא אל תאזה הלודגה שאה תאו ,ייהולא הוהי לוק תא עומשל ,ףסוא
.תומא אלו ,דוע
.ורביד רשא ,וביטיה :יילא ,הוהי רמאיו זי,חי םירבד
רבידו ,ויפב יירבד יתתנו ;ךומכ ,םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ חי,חי םירבד
.ונווצא רשא לכ תא םהילא
,יכונא--ימשב ,רבדי רשא ,יירבד לא עמשי אל רשא שיאה ,היהו טי,חי םירבד
.ומיעמ שורדא
,רבדל ויתיוויצ אל רשא תא ,ימשב רבד רבדל דיזי רשא איבנה ךא כ,חי םירבד
.אוהה איבנה ,תמו--םירחא םיהולא םשב ,רבדי רשאו
حـضـرت رضا(ع ) فرمود : مى دانى كه موسى به بنى اسرائيل سفارش كرد وفرمود : در آيـنـده پـيـامبرى از برادران شماخواهد آمد او را تصديق كنيد و به سخنانش گوش دهيد اگر از خـويـشاوندى اسرائيل (يعقوب) بااسماعيل و نسبى كه از جانب ابراهيم (ع ) بايكديگر دارند اطلاع دارى , آيا فرزندان اسرائيل(يعقوب) برادرانى غير از فرزندان اسماعيل داشته اند

***

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?