بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, February 27, 2002

ديروز بلاخره اون کاري که از يکي دو ماه پيش حسابي مشغولم کرده بود تمام شد. البته هنوز کمي ريزه کاري داره که بايد انجام بدهم ولي فکر کنم حالا راحت تر بنويسم. امروز فقط وقت کردم چندتايي وبلاگ بخونم و دفتر نظرخواهي آقاي شمس الواعظين را پر کنم ولي اميدوارم که به زودي جوابگويي به ايميل ها و سوالي را که گرفنم و همينطور نوشتن وبلاگ را ادامه بدم. توي اين مدت که با عجله مطلب نوشتم چندتايي اشتباه هم رخ داده که بابتشون از همه عذرخواهي ميکنم به خصوص همين مطلب قبلي که قصد داشتم اول از باباي ژينا اجازه بگيرم و بعد منتشرش کنم که نشد در هر حال اميدوارم که من را به خاطر اينکار ببخشند.باقي مطالب انشاالله به زودي.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:17:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling cheap wow power leveling service site,WoW Gold buy cheap wow gold,wotlk gold,world of warcraft power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 2:58:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?