بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, February 23, 2002

بدون شرح:
1-آقای بوش در يک سخنرانی که بطور مستقيم از تلويزيون ملی چين پخش می شد، گفت آمريکا ثابت کرده است که آزادی مايه هرج و مرج نمی شود و عقايد مذهبی، برای يک مملکت، نوعی مرکزيت اخلاقی ايجاد می کند.
وی گفت کسانی که باورهای مذهبی دارند، شهروندان خوبی هم هستند. او همچنين اضافه کرد که دگرانديشی به معنای انقلاب کردن نيست.
مرجع BBC

"2-مقامات عالی رتبه پنتاگون گفتند که "اداره نفوذ استراتژيک" که وابسته به وزارت دفاع آمريکاست، پيشنهاد کرده که به رسانه های خارجی اطلاعات غلط ارائه شود.
در طرح تازه اى كه براى فعاليت هاى اداره نفوذ استراتژيك آماده شده، ارائه خبرهاى دستچين شده به خبرنگاران خارجى به منظور تأثيرگذارى بر خوانندگان و شنوندگان آنها در مناطق خاص پيش بينى شده است. مرجع" BBC

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow power leveling cheap Wow gold service site, buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 2:57:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?