بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, February 09, 2002

مطلبي از وبلاگ شفا موجب شد كه اينها را بنويسم
دوست عزيزم سلام
امروز ليست كتابهايتان را ديدم. بعضي از اسامي برايم آشنا بود و من را به ياد روزگاران دور يا نزديك مي برد. آدم بايد خيلي عاشق كتابهايش باشد كه بتواند اينگونه با حوصله براي تك‌تك‌شان توضيح بنويسد.يادم مي‌آيد يك زمان بهترين كتاب كتابخانه ام دزيره بود . دو ويرايش مختلف از آن را داشتم يكي يك دوره سه جلدي قديمي بود مال سالها قبل از به دنيا آمدن من حوالي سالهاي 1340 كه تمام برگهايش زرد شده بود و هنوز بوي كهنگي كاغذهايش از وراي اقيانوس ها برايم قابل استشمام است. ديگري اما كتابي قطور و يك جلدي بود كه فكر كنم سال 1365 خريده بودمش. جلدهاي همگي مقوايي بود اين را به خوبي به ياد دارم چون پاره پاره شده بودند. ورقهاي كتاب هم وضعيتي بهتر نداشتند . اما در عوض داستان كتاب قوي بود و محكم. راوي دختركي كوچك بود كه در مارسي اولين برگ اين داستان - يا در حقيقت زندگي نامه خود و ميليونها انسان ديگر - را در اولين برگ دفترچه خاطراتي كه آخرين هديه پدرش بود مي نويسد(شايد انزمانها وبلاگ هنوز اختراع نشده بود)و آخرين برگ اش را در استكهلم زماني مي نويسد كه بايد به عنوان اولين ملكه سلسله برنادت(سلسله اي كه تا جايي كه من مي‌دانم هنوز بر سوئد حاكم است) تاجگزاري كند.سراسر كتاب پر بود از وقايع ساده اي كه مي تواند براي هر زني از سن 13 سالگي تا 30 يا 40 سالگي رخ دهد و وقايع استثنايي كه در تاريخ بشر يكبار بيشتر اتفاق نمي‌افتد.اين دو موضوع چنان در هم پيوسته بودند كه هنوز هم نمي‌دانم دزيره يك داستان واقعي است يا ساخته ذهن ان ماري سلينكو؟
براي من اما دزيره تنها كتابي بود كه در شب هاي سخت امتحان ثلث مونس من (و بعد ها خواهرم چون به خاطرش با هم دعوا هم مي‌كرديم) بود. هروقت از خواندن كتاب درسيم خسته مي‌شدم چند صفحه آخر دزيره را باز مي‌كردم به اين خيال كه همين چند صفحه را مي‌خوانم و دوباره مي‌روم سر درسم ولي ناگهان مي‌ديدم كه صبح شده و من دزيره را دوره كرده ام از آخر به اول!
دزيره شايد يك رمان معمولي بود . اما براي من ياد آور خاطراتي استثنايي است.
دوست من خوشحالم كه مطلب شما باعث شد خاطراتم را به ياد بياورم. از شما ممنونم.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:14:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold tibia item tibia gold runescape accounts tibia money runescape gp buy runescape gold tibia gold tibia item buy runescape money runescape items tibia money

Friday, July 18, 2008 1:32:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Catch the wow gold star that holds your gold in wow destiny,cheap wow gold the one that forever maplestory money twinkles within your heart. Take advantage of precious opportunities while they still sparkle before you. Always believe that your buy maplestory mesos ultimate goal is attainable cheap mesos as long as you commit yourself to it.maple money Though barriers may sometimes stand in the way of your dreams, remember that your destiny is hiding behind them.wow gold kaufen Accept the fact that not everyone is going to approve of the choices Maple Story Accounts you've made. Have faith in your judgment.wow gold farmen Catch the star that maple story money twinkles in your heart and it will lead you to your destiny's path. Follow that pathway and uncover the sweet sunrises that await you. Take pride in your accomplishments, as they are stepping stones to your dreams. Understand that you may make mistakes, powerlevelbut don't let them discourage you.ms mesos Value your capabilities and talents for they are what make you truly unique. The greatest gifts in life are not purchased, but acquired through hard work and determination.maplestory mesos Find the star that twinkles in your heart?for you alone maplestory powerleveling are capable of making your brightest dreams come true. Give your hopes everything you've got and you will catch the star that holds your destiny.

Saturday, February 14, 2009 2:59:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?