بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, February 04, 2002

روضـه خـلد برين خلوت درويشان اسـت
مايه محتشـمي خدمت درويشان اسـت
گنـج عزلـت کـه طلسمات عجايب دارد
فـتـح آن در نظر رحمت درويشان اسـت
قـصر فردوس که رضوانش به درباني رفـت
مـنـظري از چمـن نزهت درويشان است
آن چـه زر مي‌شود از پرتو آن قلـب سياه
کيمياييسـت که در صحبت درويشان است
آن کـه پيشـش بنهد تاج تکـبر خورشيد
کبرياييسـت که در حشمت درويشان است
دولـتي را کـه نباشد غـم از آسيب زوال
بي تکلـف بشـنو دولت درويشان اسـت
خـسروان قبـلـه حاجات جهانـند ولي
سببـش بـندگي حـضرت درويشان است
روي مقـصود که شاهان به دعا مي‌طلبـند
مظـهرش آينـه طلـعـت درويشان است
از کران تا به کران لشکر ظلـم اسـت ولي
از ازل تا بـه ابد فرصـت درويشان اسـت
اي توانگر مفروش اين همه نخوت کـه تو را
سر و زر در کنف هـمـت درويشان اسـت
گـنـج قارون که فرو مي‌شود از قهر هنوز
خوانده باشي که هم از غيرت درويشان است
مـن غـلام نـظر آصـف عـهدم کو را
صورت خواجـگي و سيرت درويشان اسـت
حافـظ ار آب حيات ازلي مي‌خواهي
منبـعـش خاک در خلوت درويشان است
(حافظ)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

In English class, one girl Cheap WoW Gold said never give up when discussing. It just reminded me wow goldsomething about myself.WoW Gold Maybe it is wow power leveling something about love.WoW Gold My love, which began on July 3rd of WoW Gold 2005 and finished on August wow leveling 23rd of 2008, taught me many things. wow leveling It is not a pleasant world of warcraft power leveling thing to look back on world of warcraft power leveling that. But I know I world of warcraft power leveling must learn something from it,world of warcraft leveling no matter what it is, world of warcraft leveling happiness or sorrow.Our wow gold love did not go on so smoothly and we went through many things.

Saturday, February 14, 2009 2:58:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?