بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, February 12, 2002

امروز وبلاگ اخترک را مي خواندم.بغضي را که يکي دو روز پيش سيزيف توي گلوي من آورده بود دوباره حس مي کردم.غم از دست دادن آدمي را داشتم که هيچ وقت نمي شناختمش. حتي عکس اش را هم نديده بودم. اسمش را هم به درستي نمي دانستم گويا قدير صدايش مي کردند. فرقي هم نمي کرد مهم اين بود که يک زماني اينجا بود . به بودنش يقين دارم همانطور که رفتنش را باور کردم. اين را از سنگيني جرمي فهميدم که مدار همه سيارات دور و برش را آشفته کرده. شعاع ميدان آشفتگي اش من را هم در برگرفته با وجود اين همه فاصله.آشفتگي من اما نه از اين است که چرا رفت ؟ نيامده بود که بماند.بايد مي رفت. پس من چرا غمگينم؟ غم من از براي از دست دادن ديگري نيست . من غم از دست دادن خودم را دارم. غم من غم تمام پدرهايست که صبح آخرين کاري که قبل از رفتن از خانه انجام مي دهند بوسه زدن برصورت دخترکشان است در حالي که او هنوز در خواب است و شب اولين کارشان بوسيدن دست و پاي همان دخترک است در حالي که او دوباره به خواب رفته .غم من غم تمام پدرهايي است که تنها حرفي که پشت تلفن از دخترک دو ساله شان مي شنوند اين است: های بابا- باي باي باباو اگر شانس بياوري الکترونها حامل بوسه اي مي شوند که دست هاي کوچک دخترک آنرا به تازگي از بين شاخسار لبهايش چيده و با نفسش براي تو مي فرستد. محبتي است که جوابي درخور براي آن نداري.هل جزائ الاحسان الا الحسان؟ شما را نمي دانم ولي من امشب نمي خواهم تا دير وقت کار کنم. کساني را مي شناسم که بايد زودتر به پيششان بروم تا بگويم دوستشان دارم . اين کاري نيست که بشود فردا کرد . شايد فردا هرگز نيايد.منتظر فردا ها نشويد امروز والنتين دي است.
حالا مي فهمم معني جمله اي را که دير زماني به آن انديشيده بودمwhen you love someone, tell them you do.حرفهايي است که در يک برنامه مخصوص کودکان شنيدم اما معني اش را حالا مي فهمم.اما ديگر بايد بروم
دخترکم حتما الان مشغول تماشاي کارتوني است که برايش ضبط کرده ايم. حتما بارني الان دارد سرودش را مي خواند همانکه دوستش دارد. I love you, You love me... بايد بروم دخترکم حتما حالا دست هايش را باز کرده تا مرا در آغوش بکشد. بروم امروز در آغوش بگيرمش شايد فردا دير باشد.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

However mean your gold in wow life is,buy wow gold meet it and live it ;wow gold cheap do not shun it and call it hard names.It is not so bad as you are.It looks poorest when you are richest.The fault-finder will find faults in paradise.wow gold kaufen love your life,poor as it is.maple meso You may perhaps have some pleasant,thrilling,maplestory power leveling glorious hourss,even in a poor-house.The setting sun is reflected from the windows of the alms-house as brightly as from the rich man's abode;the snow melts before its door as early in the spring.sell wow gold I do not see but a quiet mind may live as contentedly there,cheap mesos and have as cheering thoughts,as in a palace.The town's poor seem to me often to live the most independent lives of any.May be they are simply great enough to billig wow gold receive without misgiving.Most think that they are above being supported by the town;powerlevel but it often happens that buy maplestory mesos they are not above supporting themselves by dishonest means.which should be more disreputable.Cultivate poverty like a garden herb,like sage.Do not trouble wow powerleveln yourself much to get new things,maple mesos whether clothes or friends,Turn the old,archlord power leveling return to them.Things do not change;we change.Sell your clothes and keep your thoughts.

Saturday, February 14, 2009 3:01:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?