بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, February 21, 2002

يکي از دوستان لطف کرده و دو تا نکته در مورد در مورد من نوشته که چون عمومي گفته من هم براي روشن شدن اذهان عمومي , عمومي جواب مي دم.
1-تعداد لينک هايي که در متن زير به وبلاگ مرمرو داده شده برابر تعداد دفعاتي است که تربچه هاي مذکور رويت شده اند و لذا هرگونه دليل ديگري که توسط بوق هاي استکباري و غير استکباري و بوق کاميون وبوق تريلي و بوق نفتکش و بوق وانت و بوق موتور سه پاچه يا هرگونه بوق ديگر اعلام شود شديدا تکذيب مي شود. دوستان وبلاگ نويس با رعايت انصاف استثنا هستند.
همکاري و معاونت و پشتيباني و تشويق هر فرد ديگري به جز شوهر مکرم(آشيخ حسين آقاي درخشان ابوالبلاگرون ) , صاحبه مکرمه وبلاگ مرمرو در بزه انتسابي به شدت تکذيب مي گردد.
2- عضويت بنده در وبلاگ مورد بحث با شماره عضويت 3 ( به حروف سه ) و موقعيت مکاني 1 (به حروف يک ) در صدر جدول اعضاء ثبت مي باشد و هرگونه ادعاي کذب در اين مورد قابل پيگرد است.بديهي است که مرامنامه منتشره در زمان عضويت کماکان به قوت خود باقي است و اينجانب خود را موظف به رعايت اصول خود نوشته آن مي دانم

هميشه شاد و خندان باشيد

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Joy in warcraft leveling living comes wow lvl from having wow lvl fine emotions,wow power level trusting them,power leveling giving them power leveling the freedom of wrath of the lich king power leveling a bird in the open.wlk power leveling Joy in living can age of conan gold never be assumed as a pose,or put on from guildwars gold the outside as a mask. People who have this joy don not need maple story mesos to talk about it; they radiate it. wow gold They just live out their joy and let wow power leveling it splash its sunlight and glow into other lives as naturally as bird sings.

Saturday, February 14, 2009 3:03:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?