بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, February 18, 2002

بلاخره اين خانم عالمي هم وبلاگ شون را به روز کردند. من که داشتم مي مردم از بس که تربچه خورده بودم. آخه هر بار که وبلاگ ايشان را باز مي کردم يک دستي ار صفحه مانيتور مي آمد بيرون و يک ظرف پر از تربچه نقلي به من تعارف مي کرد . خوب ما هم تو رودرواسي گير مي کرديم و مجبور مي شديم يکي ورداريم . آخه ما يک عالمه فاميل کرموني داريم که اتفاقا خيلي ام تعارفي اند. . سر دسته شون مادر خودمه. از بچگي کشف کرده بودم که اگه توي خونه يکي از اين فاميلا به ات تعارفي کردند و ورنداشتي ممکنه به صاحب خونه بر بخوره.بنا براين کم خطرترين کار اينه که دست شون را رد نکني حتي اگر برات ضرر داشته باشه. (اين را داييم که بعد از سالها از خارج آمده بود هم مي گفت . بيچاره ديابت داشت و ديگه کم مونده بود فاميل ها بکشنش از بس شيريني به اش تعارف کرده بودند). تربچه ها فراموش نشه. اين روزهاي آخر ديگه از ديدن تصوير خودم توي صفحه مانيتور در حال خوردن تربچه خنده ام مي گرفت. خدا رو شکر بلاخره تربچه ها هم تموم شد. حالا حسين آقا اگه ممکنه يک کمي از اون لوبيا پلو هم براي ما بکشيد.
همه اينها را نوشتم که از همه وبلاگر هايي که با وجود کلي گرفتاري بازهم گاه گاهي مطالب شون را مي نويسند تشکرکنم و اگرهم در به روز کردن مطالب کمي تاخير دارند بخوام زودتر وبلاگ شون را به روز کنند چون دوستان زيادِ منتظرشون هستند.
موفق باشيد.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

You said you will love me wow gold the whole life, but WoW Gold you marry her. You said you will wow power leveling,come to marry me, but this will not be carried out forever.WoW Gold I am trying my best to forget you and do not love you anymore. wow leveling But I failed and I still love you. Maybe wow leveling she needs you more compared wow leveling with me. So I tell you that world of warcraft power leveling you should love world of warcraft power leveling her and take good world of warcraft leveling care of her. You said I was so kind.world of warcraft leveling Yes, because I love you,world of warcraft leveling I hope you will be power leveling happy forever.

Saturday, February 14, 2009 3:02:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?