بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, February 14, 2002

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است با دوسـتان مروت با دشـمـنان مدارا


دل مي‌رود ز دستـم صاحـب دلان خدا را
دردا کـه راز پنـهان خواهد شد آشـکارا
کشـتي شکستگانيم اي باد شرطه برخيز
باشد کـه بازبينيم ديدار آشـنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افـسون
نيکي بـه جاي ياران فرصـت شـمار يارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبـل
هات الـصـبوح هـبوا يا ايها الـسـکارا
اي صاحـب کرامـت شکرانـه سلامـت
روزي تـفـقدي کـن درويش بي‌نوا را
آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
با دوسـتان مروت با دشـمـنان مدارا
در کوي نيک نامي ما را گذر ندادند
گر تو نمي‌پسـندي تـغيير کـن قـضا را
آن تلخ وش که صوفي ام الخبائثـش خواند
اشـهي لـنا و احـلي من قبله الـعذارا
هنـگام تنگدستي در عيش کوش و مستي
کاين کيمياي هسـتي قارون کـند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غيرتت بسوزد
دلـبر کـه در کف او موم است سنگ خارا
آيينـه سـکـندر جام مي اسـت بنـگر
تا بر تو عرضـه دارد احوال مـلـک دارا
خوبان پارسي گو بـخـشـندگان عـمرند
ساقي بده بـشارت رندان پارسا را
حافـظ بـه خود نپوشيد اين خرقه مي آلود
اي شيخ پاکدامـن مـعذور دار ما را

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:18:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

welcome to the wow gold, cheap WoW Power Leveling, service site,wotlk gold buy cheap wow gold,wow gold,world of warcraft power leveling buy wow gold

Saturday, February 14, 2009 3:01:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?