بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, June 30, 2005

بلاخره کار خودتون رو کردید!!!!


بلاخره کار خودتون رو کردید. هرچی به شما گفتیم گوش به حرف نکردید . فریاد زدید و داد زدید و صدای ما رو خفه کردید. همه اش برای اینکه حرف خودتون رو به کرسی بشونید . حالا این هم نتیجه اش . همین رو می خواستید دیگه خانم های فیمینیست عزیز؟ چند وقت دیگه که نسل مردا ور افتاد اونوقت می فهمید چه کردید. بازم بگم یا دیگه بسه؟( این متن هیچ ربطی به انتخابات نداره )

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:33:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?