بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, March 04, 2003

زهره می گه : "به هم دوره ايهای شريف استراليايی سپرده بودم حيوونای استراليا رو نشونم بدم. امروز جنازه يه نوعش و نشونم دادن. هنوز اعصابم خورده. به اينا می گن حرف گوش کن"
حالا زهرا می نويسه "... مجبور شدم برم دانشگاه شريف که استاد رو ببينم! آخرش من نفهميدم اين همه که از شريف حفاظت ميکنن به چه خاطر هست! باور کنين سازمان انرژي اتمي رو هم اين طوري حفاظت نميکنن! دم در اولش به نگهبونه گفتم که ميخوام (خداي نکرده!! ) مهمون بشم و ميخوام برم واحدا رو ببينم! اولش هيچي نگفت، يه کم که رفتم تو پرسيد: از کدوم دانشگاهي؟! تا گفتم دانشگاه تهران، تندي گفت: نه خانوم بايد کارت بذارين و حتما هم بايد با کسي کار داشته باشيد! اه چقدر اعصابم خورد شده بودها! گفتم بابا من که نميخوام اينجا رو بهم بريزم!( همون لحظه چند تا آقا در حال وارد شدن بودن!) من هم با عصبانيت گفتم: من که نيومدم نابغه هاي شما رو تير باران کنم!!! ..."

سومی کيه ؟

******************
امروز روز جالبيه توی تقويم ها 03 /03/03 برای همين
چلچله ها شاد باشيد و يادتون باشه تا آمدن بهار17 روز ديگه مونده

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Catch the wow gold star that holds your gold in wow destiny,cheap wow gold the one that forever maplestory money twinkles within your heart. Take advantage of precious opportunities while they still sparkle before you. Always believe that your buy maplestory mesos ultimate goal is attainable cheap mesos as long as you commit yourself to it.maple money Though barriers may sometimes stand in the way of your dreams, remember that your destiny is hiding behind them.wow gold kaufen Accept the fact that not everyone is going to approve of the choices Maple Story Accounts you've made. Have faith in your judgment.wow gold farmen Catch the star that maple story money twinkles in your heart and it will lead you to your destiny's path. Follow that pathway and uncover the sweet sunrises that await you. Take pride in your accomplishments, as they are stepping stones to your dreams. Understand that you may make mistakes, powerlevelbut don't let them discourage you.ms mesos Value your capabilities and talents for they are what make you truly unique. The greatest gifts in life are not purchased, but acquired through hard work and determination.maplestory mesos Find the star that twinkles in your heart?for you alone maplestory powerleveling are capable of making your brightest dreams come true. Give your hopes everything you've got and you will catch the star that holds your destiny.

Saturday, February 14, 2009 3:52:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?