بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, September 27, 2005

1- شما جوهر لیمو یا همون citric acidرو یادتونه . بچه که بودیم 5 زار می دادیم به عطاری و یک تکه بلور می گرفتیم که مزه ترشی داشت. همین دیروز اینجا توی سوپر مارکت پیداش کردم . مزه اش همونه فقط پودرش کردند!


2- این مطلب پنیر خامه ای رو اینجا میزارم بخونید:
"از تربچه که نصف شب با بالشتش اومده بود توی اتاق ما و داشت به زور خودش را روی تخت، بین من و باباش میچپوند، پرسیدم: "تو که راحت روی تخت خودت خوابیده بودی. چرا باز اومدی اینجا؟" جواب داد: "آخه یه چیزی بهت بگم مامان؟" گفتم: "بگو!" گفت: "آخه چشمام را باز کردم، دیدم توی اتاق خودمم. ولی دوست داشتم پیش شما باشم!" "

مثل اینکه این مشکل همه ما بچه دارا هست. آخر هفته ای از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر با تخت خواب نیلوفر ور رفتیم مگه بتونیم بیاریم اش تو اتاق خودمون که نشد در عوض چندجای در و دیوار داغون شد و $20 دلار هم خرج الکی گذاشت رو دستمون تا بعد اش چی بشه!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:14:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold tibia item tibia gold runescape accounts tibia money runescape gp buy runescape gold tibia gold tibia item buy runescape money runescape items tibia money

Friday, July 18, 2008 1:32:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?