بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, August 15, 2003

بعضی وقت ها که دارم با نيلوفر بازی می کنم و تو مود همبازی هستم و نياز می شه که چيزی رو از مامان نيلوفر بخوام صداش می کنم "مامان اون مداد رنگی ها رو برای ما می آری " وقتهايي هم که تو مود خودم هستم صداش می کنم: خانم می شه اون نمکدون رو به من بدی؟ اين قضيه اينقدر برای من نا محسوس بود که اصلا تا ديروز به اش فکر نکرده بودم تا اينکه ديشب که داشتيم با نيلوفر کارتون می ديدم و مادرش رو صدا کردم . برگشت و گفت : نگوخانم بگو مامان ! بگو ...

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:31:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?