بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, August 15, 2003

داشتم آماده می شدم که از خونه بيام بيرون ديدم که داره من رو چهار چشمی می پاد و يه چيزی هم زير لب می گه دقت کردم ديدم داره با خودش می گه: آور باشيم ...آور باشيم يادم افتاد وقتی داشتم کيفم رو می بستم با خودم اين شعر رو زمزمه می کردم
کار ما نيست شناسايي راز گل سرخ کار ما شايد
اين باشد که در افسون گل سرخ شناور باشيم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?