بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, July 29, 2003


Face Paintingيکی از کارهاييه که توی برنامه های تفريحی آخر هفته جای ويژه خودش رو داره. نيلوفر معمولا رضايت نمی دهه کسی به صورتش دست بزنه ولی اين هفته که رفته بوديم بيرون با کمی تکنيک های ديپلماتيک راضی شد که ساکت و آروم بشينه روی صندلی بلند نقاشی و تا تموم شدن کار دخترک نقاش تکون نخوره. نتيجه ؟ دوتا پروانهء قشنگ که هر کدوم يک طرف لپ های نيلوفر نشسته بودند! وقتی صورت اش رو توی آينه ديد يک دفعه صورت جدی و نگران اش باز شد و شروع کرد به خنديدن و تا آخر شب هم از هر کاری که ممکن بود منجر به پرواز پروانه ها بشه خودداری کرد و حتی شب هم با همون وضعيت گرفت خوابيد هر چند که فردا صبح پروانه ها در اثر غلت زدن های نيلوفر گذاشته بودند و رفته بودند.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?