بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, July 28, 2003


هاله خانم چشم . اگه می دونستم اين دخترک من اينقدر طرفدار داره فقط از اون می نوشتم ( يادمه که اون اوايل چند نفر فکر می کردند اين وبلاگ رو دختر بابا می نويسه ) چشم از اين به بعد سعی می کنم از ماجرا های نيلوفر بيشتر بنويسم . از شما و مامان نيلو و بابای فاطمه و زهرا و زهره و همينطور مريم آسمان آبی بابت تشويق هاتون متشکرم. اما ماجرای ديروز نيلوفر
نيلوفر به تازگی يکی از عروسک هايي رو که براش خريده بوديم و قايم اش کرده بوديم تا به يه مناسبتی به اش بديم رو کشف کرده. يکی از اون عروسک هايي که گريه می کنه و می خنده و مامان و بابا می گه و هيمنطور آب می خوره و دستشويي می ره ( اين آخری رو هنوز نمی دونه وگرنه خونه رو سيل برمی داشت ) اسم عروسک اش هم هست نی نی و هر روز صبح که از خواب پا می شه اولين کاری که می کنه اينه که می ره عروسک رو می آره که به من صبح بخير بگه و بابا رو بوس کنه! در طول روز هم تقريبا هر جا که می ره به نوعی به ياد نی نی هست . مثلا ديروز همينکه از خونه به قصد پارک آمديم بيرون يادش آمد که نی نی رو با خودمون نياورديم! يا ديشب که روی مبل نشسته بودم و داشتم تلويزيون نگاه می کردم آمده و می گه بابا برو کنار بشين اينجا ني نی نشسته ! اما از همه جالبتر اين بود که وقتی داشت می رفت حموم بدو آمد و نی نی رو هم لخت کرد تا ببره حموم و توی راه هم به اش می گفت: نی نی حموم خيلی خوب ... آب اش داغ نيست که ...

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:33:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?