بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, May 27, 2006

اونهایی که برای حل معما آمدند می تونند صورت مسئله و راهمنمایی ها رو یکی دوتا پست پایین تر ببینند

از ماجراهای نیلوفر
الان داشتم وبلاگها رو نگاه می کردم که نیلوفر آمد کنارم و با دلسوزی

گفت: بابا می خوای عینکت رو بزاری؟
گفتم: برای چی؟
گفت: برای اینکه باید یه word هایی رو نگاه کنی.

فکر کردم دلش برام سوخته که اینجوری سرم رو کردم تو کامپیوتر و دارم تند و تند وبلاگ می خونم ( روزهای تعطیل فقط تا ساعت 10:30 صبح اجازه وصل شدن به اینترنت رو دارم)

گفتم: باشه عینکم رو بده.
گفت : خوب عینکت کجا ست ؟ ( منو بگو فکر کرده بودم عینک برام آورده)
گفتم : خوب پس اون چیه پشتت قایم کردی.
گفت: اینهاین هم از محبت های دخترانه

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Saturday, November 21, 2009 11:01:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?