بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, January 27, 2004

بنی آدم اعضای یکدیگر اند .... که در آفرینش ز یک پیکراند
چو عضوی بدرد آورد روزگار .... دگر عضو ها را نماند قرار

لابد شما هم مثل من شنیده بودید که این شعر در سردر سازمان ملل به عنوان یکی بهترین نمونه های اشعار انسانی که اهداف آن سازمان را نشون می دهه ثبت شده ولی لابد باز هم مثل من تابحال فرصت اش رو نداشتیدکه درباره صحت و سقم ایم موضوع تحقیقی هم بکنید. پس اگه اینطوره بد نیست یک نگاهی به این مقاله بیندازید

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:33:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?