بابا و دخترش

بابا و دختراش

Wednesday, January 21, 2004


وقتی عکاس مجذوب زیبایی طیبعت می شود!
----------
این هم از همون روزنامه ایران به عنوان بهترین نمونه عذر بدتر از گناه:
سازمان زندانها و اقدامات تامینی! : "آقای هاشم آقاجری فاقد محکومیت قطعی بوده و کماکان به عنوان متهم در زندان اوین نگهداری می شود ..."
یادمه که چندوقت پیش توی همین روزنامه ها خوندم که چندین سال پیش قتلی در جایی اتفاق می افته و تنها شاهد و متهم اون ماجرا رو که یک فرد خارجی بوده که زبان فارسی رو هم بلد نبوده رو دستگیر می کنند و تا پیدا شدن یک مترجم زبان مربوطه به زندان می اندازند و بعد ازچند سال ( فکر کنم 6 سال ) تازه یادشون می آد که این مردک بدبخت توی زندان داره بی دلیل آب خنک می خوره و آزادش می کنند . خدا به آقاجری رحم کنه.

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:33:00 AM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?