بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, January 05, 2004

باز هم ماجرای کبری
روزنامه ایران حرف بسیار مهمی رو از قول وکیل کبری نوشته اینجا بازنویسی اش می کنم:
عبدالصمد خرمشاهی وکیل کبری در تماس با گروه حوادث «ایران» از برخی مطبوعات به علت انعکاس خبرهای نادرست به نقل از خانواده کبری گله کرد و گفت : چاپ و انعکاس این اخبار نه تنها کمکی به حل این اختلاف نمی کند بلکه باعث می شود آبروی خانواده ای بی جهت برده شود و دامنه این اختلاف وسیع تر شده و کبری در این میان قربانی شود.
وی گفت : من به عنوان وکیل کبری و کسی که با خانواده او در تماس است همواره توصیه کرده ام که حرمت خانواده مقتول حفظ شود و آنان از سر رضای دل به عروس خطاکارشان رضایت دهند.زیرا قصاص حق شرعی و قانونی آنها ست . خرمشاهی اضافه کرد : از مطبوعات و رسانه ها می خواهم در این جریان رعایت انصاف را بکنند و بی جهت و به نقل از خانواده کبری مطلبی را منتشر نکنند.


1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:31:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?