بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, January 08, 2004

داشتیم با هم می رفتیم پست خونه یکدفعه بارون گرفت. بدون مقدمه شروع کردن به خوندن " بارون بارونه زمینا تمیز می شه ..."

-------------------
داشتم بی بی سی رو نگاه می کردم . آمدم کنارم وایستاده می گه :
این آقا کیه ؟
- باقر معین
چرا باقر معینه ؟( از اینکه اسم اش رو درست تلفظ می کرد کلی تعجب کردم )
-چون بازنشسته شده عکس اش رو زدند اینجا
چرا آمده توکامپیوتر تو ؟
- ؟؟!!
--------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?