بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, June 26, 2003


امروز صبح زود آمدم بيرون تا يک سري به دريا بزنم. من عاشق تماشاي دريا توي صبح زود هستم. آرامشي رو که ديدن طلوع خورشيد توي طبيعت زنده مثل کوه و جنگل و دريا به آدم مي ده رو نمي شه با هيچ چيز ديگه مقايسه کردهواي سپيده دم اوکلند در اين موقع سال لطيف و سرده نه اونقدر سرد که دندونهاي آدم به هم بخوره ولي پوشيدن يک بالاپوش سبک رو واجب مي کنه! چون امروز تعطيل آخر هفته است هنوز شهر خسته از شب نشيني جمعه شب در خواب نازه و به غير از من و چند تا توريست سحر خيز ديگه کسي اينجا نيست البته فروشنده هاي فروشگاههاي ۲۴ ساعته رو هم نبايد از ياد برد جايي که مي شه اکثر چيزهاي ضروري رو هر موقع شبانه روز اونجا پيدا کرد و اين موقع صبح هيچ چيزي ضروري تر از يک ليوان قهوه داغ با يک تکه کيک نيست!

خليج اوکلند جاي خوبيه براي تماشاي انواع و اقسام قايق ها و کشتي ها از قايق هاي کوچک سرخپوستي (کاياک) گرفته تا کشتي هاي مدرن امروزي. يکي از بزرگترين کشتي هايي که امروز من اينجا ديدم يک کشتي بادباني ۷۲ ساله ايتاليايي است به اسم Amerigo Vespucci که براي مدتي در اوکلند لنگر انداخته و روز هاي تعطيل مي شه براي بازديد واردش شد. براي من جالب بود که اين کشتي تونسته از ايتاليا تا اينجا رو ۶ ماهه سفر کنه . اين کشتي سفرهاي زيادي رو به دور دنيا داشته که نمونه اش رو اين پايين مي بينيد:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

If you are looking wow power leveling, buy warcraft gold as well as WOW Power Leveling and World Of wow levelingWhen you need someone to listen,FFXI Gil, I'll be there. When you need a hug, cheap FFXI Gil,I'll be there. When you need someone to hold your hand, I'll be there. When you need someone to wipe your tears, guess what? I'll be there. William Shakespeare

Saturday, February 14, 2009 4:02:00 PM  
Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.
Oes Tsetnoc | Semangat Mengembalikan Jati Diri Bangsa

Thursday, November 26, 2009 12:30:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?