بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, May 16, 2003دولت استراليا از خيلی وقت پيش به دليل سياست های سختگيرانه در اردوگاههای پناهندگان مورد انتقاد جوامع حقوق بشر بود به خصوص جوامع مدافع حقوق کودکان به اين مسئله خيلی توجه می کردند. هفته پيش اين انتقادات به حد
غير منتظره ای افزايش يافت ماجرا از آنجايي آغاز شد که تعدادی از کارکنان کمپ تعطيل شده وومرا Woomera فيلم هايي را از نحوه برخورد با اعتراضات پناهندگان نشان دادند. پناهندگانی که به دليل اعتراض به وضعيت بد خود لب های خود را با نخ و سوزن دوخته بودند يا بدن خود رو با سيم های خاردار مجروح می کردند . نحوه مقابله ماموران با آنها و به کاربردن ماشين های آب پاش و برخورد های خشونت آميز ديگه به همراه اخباری که از سوءمديريت اردوگاه و فجايعی نظير تجاوز جنسی به کودکان در اردوگاه پخش شد باعث شد که رسانه های گروهی استراليا به فعاليت بيفتند. در برنامه ساعت 7:30 شبکه ای بی سی يک مصاحبه ديدنی با وزير مهاجرت استراليا پخش شد که واقعا ديدنی بود در جايي از مصاحبه به يکی از گفته های قبلی اين جناب وزير اشاره می شد که می گفت : اين يک کمپ تفريحی نيست و نبايد هم به چشم يک کمپ تفريحی ديده شود" گرچه در اين مصاحبه جناب وزير با دورانديشی بيشتری حرف می زد . اما خاطره وقايع اردوگاه وومرا از حافظه مردم استراليا پاک نخواهد شد. بخصوص از ذهن کودکان اين ماجرا

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:48:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?