بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, April 22, 2003


برنامه Sunday اين هفته شبکه 9 قسمتی داشت به نام Waco: Survivors' Tales که ماجرای گروه ديويديان و رهبر 33 ساله شان که خود را با نام ديويد کورش DAVID KORESH می خواند و درگيری مسلحانه ای که ده سال پيش بين آنها و ماموران FBI در گرفت و نهايتا منجر به مرگ فجيع 75 نفر( که 25 نفر آنها کودک بودند ) در آتش انجاميد
ديويد کورش که فرزند يک مادر 15 ساله ازدواج نکرده بود کودکی نا آرام خودش رو در کنار خانواده پدر بزرگ اش طی کرد کودکی که در آن اتفاقاتی از قبيل اخراج از مدرسه را هم تجربه کرد.و در سنين جوانی تلاش اش برای تبديل شدن به يک خواننده راک به جايي نرسيد تا آنکه به يک گروه مذهبی پيوست و به اسرائيل مسافرت کرد و شديدا تغيير کرد و چند سال بعد توانست با يک دوئل مسلحانه رهبری گروه ديويديان را ازآن خود کند. . ديويد کورش پس از آن خود را تجلی مسيح در زمين می دانست و پيروانش او را چون خدا می پرستيدند و حاضر بودند که جان خود را هم برای او بدهند و نهايتا حاضر شدند به خاطر او در آتش بميرند.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:06:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Three passions,warcraft leveling simple but wow lvl overwhelmingly strong,wow power level have governed wow power level my life: the longing wrath of the lich king power leveling for love, the search for knowledge,World of warcraft Power Leveling and unbearable pity WOTLK Power Leveling for the suffering wlk power leveling of mankind. These passions,wlk power leveling like great winds,age of conan gold have blown me hither and thither,cheap aoc gold in a wayward course,aoc power leveling over a great ocean ffxi gil of anguish, reaching final fantasy xi gil to the very verge of despair. I have sought love, first, because it brings ecstasy - ecstasy so great that I would often have sacrificed FFXI Gil all the rest of life for final fantasy gil a few hours of this joy. I have sought it, wow gold because it relieves loneliness--that terrible loneliness in which one shivering consciousness dog clothes looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss.

Saturday, February 14, 2009 4:01:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?