بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, April 22, 2003


اين هفته با دوستم گراهام بحثی داشتيم که منجر شد به داستان سميراميس. اسم سميراميس را زياد شنيده بودم و می دونستم که در بين اعراب هم اين اسم نا آشنا نيست . بعضی از هتل های عربی هم به اسم سميراميس نامگذاری شده اند ولی نمی دونستم که اين اسم از کجا آمده تا اينکه گراهام توضيح داد که سميراميس اسم مادر نمرود و الهه بابل است. سميراميس که مادر نمرود بود و بعد همسرش هم شد به همراه نمرود اولين سمبل از پرستش مادر و پسر هستند که بعد ها در بين ملت های مختلف به نامهای Aphrodite وVenusو Artemis وDianaو Athena و MinervaوDemeter و Ceresو Gaea و Terraو Hera و Junoو Hestia و Vestaو Rhea و بلاخره Ops معروف شد.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:06:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Youth is warcraft leveling not a time of life;warcraft leveling it is a wow lvl state of mind; wow power level it is not power leveling amatter of World of warcraft Power Leveling rosy cheeks, red wrath of the lich king power leveling lips and supple knees;WOTLK Power Leveling it is a matter of thewill,wlk Power Leveling a quality of buy aoc gold the imagination,aoc gold a vigor of the emotions; it is thefreshness of the deep springs wow gold of life. Youth means a tempera-mental maplestory mesos predominance of courage over timidity, of the appetite formaple story mesos adventure over the love of ease. wow gold This often existsin a man of 60 more than a boy of 20. Nobody grows old merely by anumber of years.

Saturday, February 14, 2009 3:55:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?