بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, April 15, 2003

چند روز پيش برق محله ما رفته بود که برای من و بقيه واقعا چيز عجيبی بود ولی خيلی زود آمد و از آتار تخريبی اش همين باقی موند که مجبور شدم پيغام ضبط شده پيغام گير را دوباره ضبط کنم تا راه بيفته. من عادت دارم که پيغام را تا جايي که می شه کوتاه کنم ولی اين دفعه تصميم گرفتم يک کمی شيطنت هم به پيغام مربوطه اضافه کنم و به ناچار دست به دامن نيلوفر خانم شديم که بعد از جمله Please Leave your Message after the beep فورا می گه هروقت بوق زد حرف بزنيد

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 1:07:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

If you are looking wow power leveling, buy warcraft gold as well as WOW Power Leveling and World Of wow levelingWhen you need someone to listen,FFXI Gil, I'll be there. When you need a hug, cheap FFXI Gil,I'll be there. When you need someone to hold your hand, I'll be there. When you need someone to wipe your tears, guess what? I'll be there. William Shakespeare

Saturday, February 14, 2009 3:59:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?