بابا و دخترش

بابا و دختراش

Friday, May 09, 2003


امروز من و نيلوفر و مامانش با هم رفته بوديم دکتر . نيلوفر کمی سرماخورده بود اينجور مواقع همينکه از نزديک مطب دکتر رد می شيم شروع می کنه به غرغر کردن و بعضی موقع هم گريه کردن برای همين امروز دلم رو زدم به دريا و همون موقع صبحانه به اش گفنم : " امروز می خواهيم بريم دکتر"
در حاليکه چشماش از تعجب گرد شده بود گفت :" چرا ؟!"
گفتم: من دستم درد می کنه مامانی هم حالش خوب نيست تو هم که سرما خوردی.
خوشحال شد که اين دفعه تنها بيمار خونه نيست . بعدش هم مجبور شدم کليه مراحل معاينه رو براش بطور زنده اجرا کنم تا رضايت بده که بريم ولی خودمونيم ها ايندفعه همکاريش خارج از حد تصور بود.بعد از دکتر رفتيم برای کلاس يوگای مامان نيلوفر.توی اين کلاس که برای مادرای بچه داره يک خانمی معمولا بچه ها رو جمع می کنه و تا وقتی کلاس مادراشون تموم نشده مراقبت می کنه. امروز به خاطر رفتن به دکتر دير رسيديم و اون خانمه هم مريض بوده و به جاش يکی از مسئولين اونجا که خانمی با دکتری آموزش زبان انگليسی و استاد دانشگاهه آمده بود و با بقيه بچه ها رفته بودند توی پارک نزديک همونجا برای بازی. ناچار نيلوفر و پسر يکی ديگه از خانمها که اون هم دير رسيده بود رو من برداشتم تا ببرم پيش بقيه گروه .اين پسر بچه که تقريبا هم سن نيلوفره يک زلزله واقعي بود. درست عين شاهزاده عبدالله ( پسر اون شيخ عرب توی داستانهای تن تن) . وقتی که بلاخره گروه رو پيدا کرديم و قيافه اون خانمه که مشغول سر گرم کردن ده تابجه بود رو ديدم دلم سوخت و ايستادم کمکش ماجرا های جالبی بود که شايد يک وقت ديگه تعريف کنم اما مطمئنم که ديگه اين خانمه زير بار بچه داری نمی ره.

پی نوشت : الان يک ايميل رسيد که ديگه اونها بچه ها رو نگه داری نمی کنند !

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 12:47:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?