بابا و دخترش

بابا و دختراش

Saturday, January 12, 2002

ايزاك آسيموف يك مجموعه داستانهاي علمي تخيلي دارد كه معمولا دنباله‌دار و در عين حال بسيار جالب اند در يكي از اين كتاب ها(خورشيد عريان) آسيموف داستان سياره‌اي را تعريف مي‌كند به نام سولاريا كه سالها پيش توسط انسانهاي مهاجر كره‌ زمين مسكوني شده است.برخلاف زمين كه از جمعيت اشباع شده و به ناچار مردم در زير زمين و در شهرهاي بزرگ زير زميني زندگي مي‌كنند جمعيت سولاريا تركيبي است از بيست هزار نفر انسان و دويست ميليون روبات ! و هر سولاريايي فرمانرواي يك ايالت بزرگ است و هزاران روبات دارد كه كارهايش را برايش انجام مي‌دهند .درحاليكه مردم زمين در اثر سالها زندگي در غارهاي زيرزميني به شدت از فضاي باز,آسمان آبي و خورشيد درخشان مي‌ترسند حتي فكر كردن به آنها برايشان دلهره‌آور است , سولاريايي ‌ها يك ترس مطلق از تماس رودرو با يكديگر دارندو به جز زن و شوهرها كه بنابر اقتضاي قوانين و برنامه و شايد هم اندكي غريزه طبيعي هرچند وقت يكبار چنددقيقه‌اي با هم ملاقات دارند ساير سولاريايي‌ها هرگز در طول زندگي‌شان با هم ملاقات رودرو ندارندو حتي اين كلمه برايشان تهوع‌آور است! و در عوض از يك سيستم پيشرفته ويديوكنفرانس سه‌بعدي برخوردارند كه امكان ملاقات غيرفيزيكي را به آنها مي‌دهد.
آنچه كه سولارياي ابرقدرت فضايي را با زمين عقب‌مانده جهان سومي در اين داستان پيوند مي‌دهد قتل يكي از سولاريايي هاست در حاليكه هيچ كدام از سولاريايي ها قادر به اينكار نبودند (به جز يك استثنا يعني همان قاتل!)و همينطور هيچ رباتي به حكم قوانين سه‌گانه رباتي قابليت اينكار را ندارد. لذا سولاريايي ها كه دو قرن بود در سياره‌شان هيچ جنايتي نداشتند ناچار شدند از طريق مراجع ديپلماتيك دست به دامن زمينيياني شوند كه هر روز در ميانشان صدها جنايت اتفاق مي‌افتد. فرصتي كه براي اوليا امور در زمين بسيار مغتنم است نه فقط براي اجراي عدالت بلكه براي تجزيه وتحليل سيستم پيچيده سولاريا!
زمينيان مي‌دانند كه نقاط قوت سولاريا جمعيت كم -ربات هاي زياد وطول عمر طولاني آنها ست و تنها سوال و به نوعي ماموريت محرمانه قهرمان داستان پيدا كردن جواب اين سوال است كه نقاط ضعف سولاريا كدام است ؟
سوالي كه خواننده را تا آخرين صفحات كتاب با خود مي‌كشد. آسيموف بر عكس بيشتر داستانسرايان اصراري ندارد كه جواب اين سوال را براي خواننده فاش كند بلكه روند داستان خواننده را به اين جواب مي رساند .جوابي كه وقتي از قول قهرمان قصه بازگو مي‌شود ديگر يك قضيه اثبات شده است .بلي نقاط ضعف سولاريا فقط جمعيت كم - ربات هاي زياد و طول عمر طولاني انها ست.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:13:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold tibia item tibia gold runescape accounts tibia money runescape gp buy runescape gold tibia gold tibia item buy runescape money runescape items tibia money

Friday, July 18, 2008 1:31:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

In English class, one girl Cheap WoW Gold said never give up when discussing. It just reminded me wow goldsomething about myself.WoW Gold Maybe it is wow power leveling something about love.WoW Gold My love, which began on July 3rd of WoW Gold 2005 and finished on August wow leveling 23rd of 2008, taught me many things. wow leveling It is not a pleasant world of warcraft power leveling thing to look back on world of warcraft power leveling that. But I know I world of warcraft power leveling must learn something from it,world of warcraft leveling no matter what it is, world of warcraft leveling happiness or sorrow.Our wow gold love did not go on so smoothly and we went through many things.

Saturday, February 14, 2009 2:53:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?