بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, December 27, 2001

امروز گرماي هوا از مرز 40 درجه سانتيگراد! هم گذشت اگر اين سيستم هاي تهويه نبود كه ديگه زندگي غيرقابل تحمل مي‌شد.به قول شاعر:
آنكه دايم هوس سوختن ما مي‌كرد............كاش ميآمد از دور تماشا مي‌كرد

اگر كسي دلش براي گرماي جهنم تنگ شده مي‌تونه يك سري بياد اينجا. ديدن بابا نويل هايي كه از لباس كريسمس فقط يك كلاه قرمز سرشونه و دارند تو دريا شنا مي‌كنند بايد براشون جالب باشد

1 Comments:

Blogger Adi said...

Oes Tsetnoc one of the ways in which we can learn seo besides Mengembalikan Jati Diri Bangsa. By participating in the Oes Tsetnoc or Mengembalikan Jati Diri Bangsa we can improve our seo skills. To find more information about Oest Tsetnoc please visit my Oes Tsetnoc pages. And to find more information about Mengembalikan Jati Diri Bangsa please visit my Mengembalikan Jati Diri Bangsa pages. Thank you So much.

Saturday, November 21, 2009 11:03:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?