بابا و دخترش

بابا و دختراش

Monday, May 30, 2005

از وبلاگ کرمانشاه دیار شیرین پسر بهورز روستاي کيسله....

  

عکاشه پسر دو ساله جمشيد  بهورز روستای کيسله در نزديکيهای مرز است. مدتی پس از تولدش پدر و مادرش متوجه ميشوند حس شنوايی او دچار مشکل است. به اين در و آن در ميزنند .....تا اينکه ميفهمند پسر کوچولويشان ناشنواست اما اگر تحت عمل پيوند استخوان حلزون قرار بگيرد ميتواند شنوائيش را باز يابد.
جمشيد تا بحال چندين بار به تهران رفته. ويزيتهای گرانقيمتی را پرداخت کرده، شبها در مسافرخانه های زيادی را با بيم و اميد بسر کرده است. سيصد هزار تومان بابت سمعکی که در عکس هم ميبينيد ازش گرفته اند تا بقول خودشان سوراخ گوش بچه عادت کند! گوشی که ناشنواست.
از جمشيد ۱۱ ميليون تومان پول خواسته اند. پرفسور عاليقدر هم گفته اول بايد يک و نيم ميليون بخودم بدهی تا دست به مريض بزن
عکاشه پسر دو ساله جمشيد بهورز روستای کيسله در نزديکيهای مرز است. مدتی پس از تولدش پدر و مادرش متوجه ميشوند حس شنوايی او دچار مشکل است. به اين در و آن در ميزنند .....تا اينکه ميفهمند پسر کوچولويشان ناشنواست اما اگر تحت عمل پيوند استخوان حلزون قرار بگيرد ميتواند شنوائيش را باز يابد.
جمشيد تا بحال چندين بار به تهران رفته. ويزيتهای گرانقيمتی را پرداخت کرده، شبها در مسافرخانه های زيادی را با بيم و اميد بسر کرده است. سيصد هزار تومان بابت سمعکی که در عکس هم ميبينيد ازش گرفته اند تا بقول خودشان سوراخ گوش بچه عادت کند! گوشی که ناشنواست.
از جمشيد ۱۱ ميليون تومان پول خواسته اند. پرفسور عاليقدر هم گفته اول بايد يک و نيم ميليون بخودم بدهی تا دست به مريض بزنم.....
جمشيد دستش خاليست.
اينها را جمشيد چند روز پيش که به روستايشان رفته بودم مايوسانه بمن گفت.
ديروز ظهر با زنش و پسرک آمدند به ديدن من و کمک خواستند.
من همه سعيم را بکار ميبندم مدارکش را آورده ام تا پيش يک دوست جراح گوش و حلق و بينی ببرم.
شما دوستان عزيز هم بهر طريق که از دستتان ميايد آستين بالا بزنيد و به من تنها مانده که خود کمتر از جمشيد نوميد از پژمردن گلهای عاطفه و انسانيت نيست کمک کنيد: به قلمی ....يا به قدمی
شايد که عکاشه کوچک، پسر بهورز روستای دورافتاده کيسله بتواند بياری من و شما صدای مرغ و خروسهای پدرش را و صدای گورانی پسر جوان همسايه را که بعشق دلداده اش ميخواند.... بشنود.
در وبلاگهايتان يک لينک به عکاشه بدهيد. اين حد اقل کار است .

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:13:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold tibia item tibia gold runescape accounts tibia money runescape gp buy runescape gold tibia gold tibia item buy runescape money runescape items tibia money

Friday, July 18, 2008 1:28:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?