بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, September 30, 2003

يکی از فاميل های ما سالها قبل از انقلاب رفته بود آلمان که درس بخونه و بعدش هم فعالیت های دانشجويي و زبون سرخ و سر سبز و خلاصه اينکه از ترس جون اش جرات برگشتن به ايران رو نداشته و ناچار ساکن استانبول می شه و با يک دختر ترک تپل مپل هم عروسی می کنه و ايشون می شند همسر فاميل ما و از نزديک ترين دوستای من .هميشه از ماجرا هايي که در ترکيه با مردم عادی کوچه و بازار داشت برای ما تعريف می کرد از جمله اينکه يک بار که از نانوايي ( لابد بربری) نون خريده بوده و داشتند با دوستاش شام می خوردند چشم اشون می فته به يه دسته کليد که لای خمير نون بوده و همراه نون پخته شده بوده . همگی با عصبانيت راه می افتند به سمت مغازه نانوا و اونجا با داد و فرياد به اش می گند اين چه وضع اشه .مرتيکه ببين چی لای نونت پيدا کرديم! و جالب اينکه جناب نانوا می افته به دست و پا شون که خدا رو شکر که پيدا شد الان 3 ساعته که خميرگير و زن وبچه اش اينجا معطلند واگه کليد پيدا نشده بود بایستی شب رو همينجا می خوابيدند!
نتيجه اخلاقی - اگه بعد از خوردن پيتزاهای خوشمزه احساس کرديد ساعت مچی تون رو پيدا نمی کنيدبهتره يک سری به دکتر بزنيد!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:28:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?