بابا و دخترش

بابا و دختراش

Tuesday, September 30, 2003

من هم مثل همه بعضی روز ها شادم و بعضی روزها ناراحت. ا امروزاینها رو برای دوستی نوشتم ولی فکر کنم بد نباشه که برای خودم هم اینجا ذخیره اش کنم شاید یه روزی بدرد خودم هم خورد :

دوست من سلام. توي زندگي هر ادمي روزهاي خوب هست و روزهاي بد. اما اگه واقعيت اش رو بخواي فرق روز هاي خوب و روز هاي بد فقط در ترتيب قرار گرفتن حوادثه اگه يک روز رو با يک ماجراي خوب شروع کني و چندتا ماجراي شکل اون پشت بندش بياد اون روز مي شه روز خوب حتي اگه آخر سر با کسي دعوا کني و يا از چيزي ناراحت بشي بازهم اون ماجرا هاي صبح باعث مي شه که خوشحالي رو فراموش نکني و يک جوري با مسئله کنار بياي. اما امان از وقتي که همه اون ماجرا ها و حوادث به ترتيب برعکس اتفاق بيفتند اونوقت اگه يک گنج هم ببري انگار که اون روز بدترين و نحس ترين روز عمرت بوده . من خودم سعي مي کنم هر روز از روزگار سبقت بگيرم و قبل از اينکه اون اعصابم رو يک جوري خورد کنه سعي مي کنم يک چيز شيرين توي زندگي ام بوجود بيارم حتي اگه اون بوسيدن دختر کوچولوم باشه يا خندوندن همسرم اما اگه با وجود اين شب ديدم انگار روزگار از من جلو زده خيالي نيست چون فردا يه روز ديگه است . شاد باش دوست من

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

runescape money runescape gold runescape gold runescape money buy runescape gold buy runescape money runescape money runescape gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft Power Leveling Warcraft PowerLeveling buy runescape gold buy runescape money runescape items runescape accounts runescape gp dofus kamas buy dofus kamas Guild Wars Gold buy Guild Wars Gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold lotro gold buy lotro gold runescape money runescape power leveling runescape money runescape gold dofus kamas cheap runescape money cheap runescape gold Hellgate Palladium Hellgate London Palladium Hellgate money Tabula Rasa gold tabula rasa money Tabula Rasa Credit Tabula Rasa Credits Hellgate gold Hellgate London gold wow power leveling wow powerleveling Warcraft PowerLeveling Warcraft Power Leveling World of Warcraft PowerLeveling World of Warcraft Power Leveling runescape power leveling runescape powerleveling eve isk eve online isk eve isk eve online isk tibia gold Fiesta Silver Fiesta Gold SilkRoad Gold buy SilkRoad Gold runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling FFXI Gil buy FFXI Gil gaia gold buy gaia gold buy dofus kamas buy dofus kamas dofus kamas runescape accounts buy runescape accounts rs2 accounts buy rs2 accounts runescape power leveling rs2 power leveling rs2 gold buy rs2 gold runescape

Tuesday, July 15, 2008 10:28:00 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?