بابا و دخترش

بابا و دختراش

Thursday, July 31, 2003

شوخی با بزرگان
اين يک گفتگوی خيالیه و هرگونه شباهت آن با عکس ها تکذيب می شود!


فرد ايستاده در وسط-زير لبی : حاج آقا يه خورده لبخند بزنيد دکتر که لولو خور خوره نيست!
حاج آقا: هيچی نگو ! وقتی نوبت خودت شد می فهمی
نفر سوم-ايستاده با کت وشلوار مشکی - با خودش نجوا می کنه : عجب غلطی کردم امروز با اينها پا شدم آمدم اينجا!


حاج آقا :حالا فهميدی من چی می کشيدم. چيه چرا رنگت مثل گچ سفيد شده ؟
نفر سوم- با خودش:خوبه تا کسی حواس اش به من نيست زودتر جيم بشم!

ديدی من که گفته بودم دکتر اصلا ترس نداره-
- آره جون خودت !

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

You said you will love me wow gold the whole life, but WoW Gold you marry her. You said you will wow power leveling,come to marry me, but this will not be carried out forever.WoW Gold I am trying my best to forget you and do not love you anymore. wow leveling But I failed and I still love you. Maybe wow leveling she needs you more compared wow leveling with me. So I tell you that world of warcraft power leveling you should love world of warcraft power leveling her and take good world of warcraft leveling care of her. You said I was so kind.world of warcraft leveling Yes, because I love you,world of warcraft leveling I hope you will be power leveling happy forever.

Saturday, February 14, 2009 4:04:00 PM  

Post a Comment

<< Home

| مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


My blog is worth $11,855.34.
How much is your blog worth?